Bezpečný nákup

Garance kvality

Zabrušujeme pouze brýlové čočky od renomovaných výrobců. Dodavatele obrub pečlivě vybíráme na veletrzích v Paříži a Miláně.

Garance vrácení peněz

V případě nespokojenosti můžete vrátit brýle do 30 dnů bez udání důvodu. Dostanete zpět peníze za brýle i poštovné.

Síť poboček

Brýle si můžete osobně vyzkoušet v síti našich poboček.

Přejít na hlavní navigaci

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Společnost Optiscont s.r.o. se sídlem Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 247 53 700, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171518 (dále jen „Prodávající“) vydává v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“).

1.2. Prodávající nabízí k prodeji dioptrické brýle prostřednictvím panelu s vystavenými brýlovými obrubami a integrovaným počítačem napojeným na internet (dále jen „optiscont“) umístněným v ordinaci nebo v čekárně nebo v jiných prostorech očního lékaře nebo na jiném vhodném místě. Dále nabízí k prodeji dioptrické či sluneční brýle prostřednictvím e-shopu a kamenných poboček.

1.3 Parametry dioptrických čoček jsou následně kupujícím konkretizovány v závazné objednávce učiněné prostřednictvím integrovaného počítače připojeného na internet. V této závazné objednávce jsou konkretizovány i jiné požadavky (např. způsob platby, fakturační adresa) a specifikace dioptrických brýlí (údaje od očního lékaře).

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se za pobočky prodávajícího považují všechny kamenné pobočky uvedené na www.optiscont.cz.

2. Objednávka zboží

2.1. Samotné umístění optiscontu v ordinaci nebo v čekárně nebo v jiných prostorech očního lékaře nebo na jiném vhodném místě s vystavenými brýlovými obrubami se nepovažuje za nabídku k uzavření kupní smlouvy (vyloučení § 1732 odst. 2 OZ). Za nabídku k uzavření kupní smlouvy se považuje až odeslání elektronické objednávky prostřednictvím integrovaného počítače v optiscontu s veškerými správně vyplněnými předepsanými údaji a náležitostmi uvedenými v objednávkovém formuláři do centrálního systému prodávajícího. Kupní smlouva vzniká až následným potvrzením této objednávky prodávajícím e-mailem nebo zprávou SMS, které se považuje za přijetí nabídky. Přílohou tohoto potvrzení jsou tyto všeobecné obchodní podmínky v aktuálním znění. Po dokončení objednávky a jejím potvrzení o ní prodávající archivuje data a kupujícímu ji zašle ve formě, která umožňuje její archivaci a vytištění. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována.

2.2. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující odmítne poskytnout výše uvedené údaje nebo v případě že kupující poskytne nesprávné údaje nebo v případě chyby při specifikaci údajů v katalogu a ceny. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

3. Předmět kupní smlouvy

3.1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, resp. která je uvedena v objednávce kupujícího doručené prodávajícímu, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4. Ceny

4.1. Ceny uvedené v optiscontu jsou platné v okamžiku objednání. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a) bezhotovostně bankovním převodem na číslo účtu 333 666 556/2010,

b) v hotovosti na dobírku a

c) v hotovosti při osobním odběru na kterékoliv pobočce prodávajícího uvedené v článku 1 těchto obchodních podmínek,

d) platební kartou při osobním odběru na kterékoliv pobočce prodávajícího uvedené v článku 1 těchto obchodních podmínek.

4.2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Pokud nebude do této doby kupní cena uhrazena, prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy a zboží nebude kupujícímu dodáno.

Při objednávce zboží v kamenných očních optikách, bude od kupujícího požadována záloha ve výši 50 % z celkové ceny zakázky. V případě, odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího je v tomto případě uhrazená záloha nevratná a bude použita jako storno poplatek na úhradu nákladů třetím stranám. Zboží bude vydáno až po uhrazení zbývající části zakázky.

4.3. Kupní cena bude považována za uhrazenou až po připsání na účet prodávajícího nebo po předání hotovosti pracovníkovi přepravní služby, resp. předání hotovosti při osobním odběru. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad (fakturu), a v případě dioptrických brýlí dodací list. Balné se neúčtuje. Poštovné je účtováno podle článku 5 těchto všeobecných obchodních podmínek.

4.4. V případě marketingových akcí, pokud není v podmínkách akce uvedeno jinak, se slevy na zboží vzájemně nesčítají.

4.5. Pokud je nabízené zboží ve slevě, nelze za něj platit pomocí jakýchkoliv benefitů, ale pouze hotově, bezhotovostním převodem nebo platební kartou.

4.6. Veškeré slevové kódy lze uplatnit pouze pro kompletní objednávku (brýle + brýlové čočky).

5. Doprava a náklady na dopravu

5.1. Doprava zboží je realizována podle volby kupujícího a její náklady ze strany kupujícího jsou následovné:

a) balíkem České pošty (balík do ruky) s uhrazením kupní ceny bezhotovostně převodem na číslo účtu 333 666 556/2010 za poplatek 89,- Kč,

b) balíkem České pošty s uhrazením kupní ceny na dobírku za poplatek 119,- Kč,

c) balíkem České pošty (balík na poštu) s uhrazením kupní ceny bezhotovostně převodem na číslo účtu 333 666 556/2010 za poplatek 79,- Kč,

d) balíkem České pošty (balík na poštu) s uhrazením kupní ceny na dobírku za poplatek 109,- Kč,

e) balíkem České pošty (balíkovna) s uhrazením kupní ceny bezhotovostně převodem na číslo účtu 333 666 556/2010 za poplatek 55,- Kč,

f) balíkem České pošty (balíkovna) s uhrazením kupní ceny na dobírku za poplatek 85,- Kč,

g) kurýrní službou DPD s uhrazením kupní ceny bezhotovostně převodem na číslo účtu 333 666 556/2010 za poplatek 89,- Kč,

h) kurýrní službou DPD s uhrazením kupní ceny na dobírku za poplatek 119,- Kč nebo

i) osobním odběrem na pobočce prodávajícího s uhrazením kupní ceny v hotovosti bez poplatku,

j) osobním odběrem na pobočce prodávajícího s uhrazením kupní ceny platební kartou bez poplatku.

5.2. Pokud hodnota objednávky přesáhne 3.000,– Kč, k ceně nebude připočítávána cena za dopravu.

5.3. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jiných závad, se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.

6. Dodací lhůta

6.1. Dodací lhůta začíná dnem potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že objednané zboží nebude možné dopravci předat do doby uvedené u zboží v katalogu jako „Dostupnost“ od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Obvyklá dodací lhůta je 7 až 10 pracovních dní, podle typu objednaných skel. Při nutnosti individuálního zhotovení brýlí, může být dodací lhůta delší jak 10 pracovních dní. Dobu dodání upřesní prodejce.

6.2. Nevyzvednuté, nepřevzaté uhrazené zboží bude u prodávajícího uskladněno po dobu 30 dnů. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží po opakovaném nevyzvednutí vhodným způsobem prodat nebo zlikvidovat.

7. Místo dodání zboží

7.1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako dodací adresa. V případě osobního odběru je místem dodání zboží pobočka prodávajícího.

7.2. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), nese kupující náklady na dopravu nebo náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925,

§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Primárně platí zákonné povinnosti uvedené v příslušných ustanoveních.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Věc má vady jestli:

a) nemá vlastnosti, které si strany ujednaly (množství, jakost, provedení), a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvedl nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc neodpovídá jakostí nebo provedením smluvnímu vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určené podle smluvního vzorku nebo předlohy,

d) věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu se považuje i:

a) plnění jiné věci,

b) vada v dokladech nutných pro používání věci.

8.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

a) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

b) na použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

c) vyplývá-li to z povahy věci.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

8.5. Náklady na dodání zboží na místo uplatnění reklamace hradí kupující. V případě oprávněné reklamace budou kupujícímu náklady spojené s reklamací refundovány do výše 90,- Kč, standardní cena České pošty za zasílání obyčejného balíku velikosti S.

8.6. Ke zboží na reklamaci je nutné přiložit fakturu, popř. dodací list a podrobný popis závady.

8.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující podle svého výběru právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) na vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy podle podmínek uvedených ve všeobecných obchodných podmínkách. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.8. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si z výše uvedených zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, tj. právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.9. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se tato vada projevuje. Pro uplatnění práva z vad je potřebné předložit doklad o koupě zboží (fakturu).

8.10. Nemůže-li kupující věc řádně užívat ani po opravě, protože jde o vícekrát (nejméně třikrát) opakující se stejnou vadu nebo kvůli většímu počtu vad, má kupující i právo odstoupit od smlouvy postupem podle všeobecných obchodních podmínek.

8.11. Místem uplatnění práva z vadného plnění je provozovna prodávajícího na adrese Optiscont s.r.o., Dvorecká 1162/2a, Praha 4 - Podolí, 147 00.

9. Právo odstoupit od smlouvy

9.1. Při nákupu online či prostřednictvím optiscont panelu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží.

9.2. Pro odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího – Optiscont s.r.o., Dvorecká 1162/2a, Praha 4 - Podolí, 147 00, formou oznámení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na info@optiscont.cz).

9.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy poslední den této lhůty.

10. Důsledky odstoupení od smlouvy

10.1. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Prodávající má právo zadržet prostředky do doby, než je mu doručeno zboží zpět od prodávajícího. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě nevzniknou kupujícímu další náklady.

10.2. Nepoškozené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, musí kupující zaslat zpět nebo je předat na kterékoliv pobočce prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 30 dnů.

10.3. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky vrací prodávající na adresu odesílatele.

10.4. V případě poškozeného zboží, posoudí prodávající rozsah poškození a má právo odstoupení od kupní smlouvy zamítnout, nebo upravit vrácenou částku.

11. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(kupující vyplní tento formulář a pošle jej prodávajícímu pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)

Odstoupení od smlouvy

Adresát: Optiscont s.r.o., Dvorecká 1162/2a, Praha 4 - Podolí, 147 00

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) / o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*) / datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele / spotřebitelů

Podpis spotřebitele / spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

12. Souhlas s evidencí a předáváním osobních údajů

12.1. Veškeré osobní údaje, které společnost v rámci své činnosti získá, zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „Nařízení“). Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je rovněž poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Optiscont s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00070284.

12.2. Kupující potvrzuje odesláním objednávky svůj souhlas se zpracováním a evidencí základních osobních údajů, tedy jména, příjmení, názvu firmy, roku narození, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, dodavatelem v souladu s Nařízením. Rovněž tímto krokem souhlasí se zpracováním citlivých osobních údajů vyplývajících z objednávky dioptrických brýlí (údaje o počtu dioptrií a jiné potřebné údaje pro vyhotovení zakázky).

12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím uživatelského účtu online, či kontaktováním prodávajícího e-mailem na adrese info@optiscont.cz, nebo dopisem na adresu: Optiscont s.r.o., Dvorecká 1162/2a, Praha 4 - Podolí, 147 00.

12.4. Za souhlas k zasílání obchodních novinek není považováno odeslání objednávky. Informace o novinkách a slevových akcích zasílá společnost pouze těm kupujícím, kteří tuto možnost zvolili (online či v Optiscont panelu formou zaškrtnutí příslušného checkboxu, v kamenné provozovně vyjádřením souhlasu).

12.5. Každý návštěvník e-shopu, který má na svém počítači povoleno ukládání cookies, tímto vyjadřuje souhlas s tímto ukládáním, stejně jako s případným následným remarketingem.

12.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.7. Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovávány poskytovatelem přepravní služby, pokud se rozhodne pro dodání zboží zvolit přepravní službu.

12.8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše uvedeného účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo případně poskytovatel přepravní služby provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Společnost Optiscont s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze pro účely, k nimž byly kupujícím poskytnuty, a v rozsahu, který je pro splnění tohoto účelu nezbytný. Dále zpracovává osobní údaje pro marketingové účely společnosti, a to v rozsahu a způsobem, který je v souladu s Nařízením Evropské unie (GDPR). Osobní údaje poskytuje pouze důvěryhodným třetím stranám, které se zavázaly tyto zásady zachovávat.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto podmínky jsou závazné a mají přednost před zvyklostmi a praxí mezi prodávajícím a kupujícím.

13.2. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený kupní smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, se řídí platným právem České republiky. Jakékoli spory vyplývající nebo související s touto smlouvou budou rozhodovány výhradně příslušnými soudy České republiky.

13.3. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

13.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@optiscont.cz Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.5. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

13.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 01. 01. 2021.

Ing. Pavel Tichý

jednatel Optiscont

Zde nahrajte nebo
přetáhněte myší fotografii.

nebo použijte výchozí podle pohlaví

Vyzkoušejte si brýle

Koupit za 509 Nedostupné

Rychlý kontakt

Zelená linka
800 299 992
VOLEJTE ZDARMA

Tel.: 800 299 992

E-mail: info@bryle-domu.cz

Dejte nám vědět, pokud máte jakékoliv dotazy.

Chcete vědět o novinkách?

Přihlaste se k odběru Zpravodaje Brýle-domů.cz.


CZ|SK


Nákupní košíkNákupní košík
košík je prázdný

Přihlásit se | Registrace